اخبار جديد سايت آريا
جديدترين و داغ ترين اخبار روز دنيا را انجا پيدا كنيد

پرسش ها و پاسخ هاي تصفيه آب

ضد عفوني كننده هايي كه براي تجهيزات ساخته شده از لاستيك استفاده مي شوند؟

 1. اسيدهاي قوي
 2. مواد قليايي قوي
 3. تركيبي از هر دو
 4. هيچ كدام از اينها

پاسخ: 2

استفاده از تركيبات آمونيوم كواترنر به عنوان مواد ضدعفوني كننده تمايل دارد؟

 1. باكتريهاي گرم مثبت را ترجيح مي دهند
 2. باكتريهاي گرم مثبت را كاهش دهيد
 3. درصد ميله هاي گرم (-) ve روي ظروف را افزايش دهيد
 4. هيچ يك از موارد بالا

پاسخ: 3

سختي دائمي آب در اثر وجود وجود دارد؟

 1. بي كربناتهاي كلسيم و منيزيم
 2. كربناتهاي سديم و پتاسيم
 3. كلريدها و سولفاتهاي كلسيم و منيزيم
 4. فسفاتهاي سديم و پتاسيم

پاسخ: 3

طبق BIS حداكثر حد مجاز مواد جامد محلول در آب آشاميدني است؟

 1. 1000 ميلي گرم در ليتر
 2. 500 ميلي گرم در ليتر
 3. 2000 ميلي گرم در ليتر
 4. 2000 ميلي گرم در ليتر

پاسخ: 3

اسيدي كه بيشتر براي از بين بردن سنگ شير استفاده مي شود؟

 1. اسيد فسفريك
 2. اسيد نيتريك
 3. اسيد گلوكونيك
 4. اسيد تارتاريك

پاسخ: 2

كدام يك از مواد شيميايي زير در فرآيند لخته شدن و لخته شدن اضافه مي شود؟

 1. سولفات آلومينيوم
 2. اكسيد آلومينيوم'
 3. كلريد كلسيم
 4. هيچ كدام از اينها

پاسخ 1

سختي آب اينگونه نيست؟

 1. اثر بدي در ديگ بخار دارد
 2. پخت غذا را دشوار مي كند
 3. آن را براي نوشيدن نامناسب كند
 4. باعث شستشوي لباس با صابون مي شود

پاسخ: 3

آب سخت دائمي ممكن است با عبور از آن نرم شود؟

 1. سيليكات سديم
 2. سديم بيكربنات
 3. سديم هگزامتافسفات
 4. فسفات سديم

پاسخ: 3

زئوليت كه در فرآيند نرم سازي زئوليت براي تصفيه آب سخت مورد استفاده قرار مي گيرد پس از مدت زمان مشخصي از بين مي رود اما مي توان با شستشو با آن دوباره توليد كرد؟

 1. محلول كلريد كلسيم 10٪
 2. محلول سولفات منيزيم 10٪
 3. محلول كلريد منيزيم 10٪
 4. محلول كلريد سديم 10٪

پاسخ: 4

سختي موقتي آب در اثر وجود وجود دارد؟

 1. كلريدهاي كلسيم و منيزيم
 2. سولفاتهاي كلسيم و منيزيم
 3. بي كربناتهاي كلسيم و منيزيم
 4. كربناتهاي سديم و پتاسيم

پاسخ: 3

در درمان ثانويه از __________ براي مصرف مواد زائد استفاده مي شود؟

 1. ارگانيسم هاي كوچك
 2. مواد شيميايي
 3. تصفيه
 4. هيچ كدام از اينها

پاسخ 1

حداكثر حد مطلوب سرب در استانداردهاي هند (BIS) در آب آشاميدني است؟

 1. 0.05 ميلي گرم در ليتر
 2. 0.09 ميلي گرم در ليتر
 3. 1/0 ميلي گرم در ليتر
 4. 1.0 ميلي گرم در ليتر

پاسخ 1

فرآيند نرم شدن زئوليت باعث حذف مي شود؟

 1. فقط سختي موقت آب
 2. فقط سختي دائمي آب
 3. سختي موقتي و دائمي آب
 4. گازهاي محلول در آب سخت دائمي

پاسخ: 3

درمان سوم عادي است؟

 1. انعقاد و لخته شدن مواد شيميايي
 2. تصفيه
 3. رسوب گذاري
 4. هيچ كدام از اينها

پاسخ 1

حداكثر حد مطلوب (BIS) از سختي كل (به عنوان CaCo3) در آب آشاميدني است؟

 1. 600 پي پي ام
 2. 300 پي پي ام
 3. 500 پي پي ام
 4. 1000 پي پي ام

پاسخ: 2

ميزان تقاضاي اكسيژن شيميايي (COD) ميزان آن را اندازه گيري مي كند؟

 1. مقدار اكسيژن مورد نياز براي رشد ميكروارگانيسم ها در آب
 2. مقدار اكسيژن كه به منظور اكسيد شدن آلودگي از آب خارج مي شود
 3. مقدار اكسيژن مورد نياز براي اكسيداسيون كلسيم موجود در فاضلاب
 4. هيچ يك از موارد بالا

پاسخ: 2

سختي موقتي و دائمي آب با اين كار از بين مي رود؟

 1. غليان
 2. تقطير
 3. تصفيه
 4. دكان دادن

پاسخ: 2

باكتريهاي كلي فرم در آب نشانه وجود آن است؟

 1. ضايعات راديواكتيو
 2. كود اضافي
 3. حيوانات و گياهان در حال پوسيدگي
 4. مدفوع انسان

پاسخ: 4

فرآيند لجن فعال شده بعضاً با عنوان شناخته مي شود؟

 1. سيستم اكسيداسيون بيولوژيكي بستر مايع
 2. بستر ثابت سيستم اكسيداسيون بيولوژيكي
 3. سيستم اكسيداسيون بيولوژيكي بستر چرخان
 4. هيچ يك از موارد بالا

پاسخ 1

BOD مخفف كلمه مخفف است؟

 1. تقاضاي اكسيژن بيوشيميايي
 2. تقاضاي اكسيژن انگليس
 3. كاهش اكسيژن انگليس
 4. كاهش اكسيژن بيولوژيكي

پاسخ 1

وقتي آب سخت موقت جوشانده مي شود ، يكي از موادي كه تشكيل مي شود، است؟

 1. بي كربنات كلسيم
 2. سولفات كلسيم
 3. كلريد هيدروژن
 4. دي اكسيد كربن

پاسخ: 4

فرآيند نرم شدن زئوليت سختي موقتي و دائمي آب را از بين مي برد. در اين فرآيند كلسيم و منيزيم موجود در آب رسوب مي يابد؟

 1. كربناتهاي نامحلول
 2. زئوليت هاي نامحلول
 3. كلريدهاي نامحلول
 4. سولفاتهاي نامحلول

پاسخ:2

روشهاي مورد استفاده براي تصفيه بيولوژيكي عبارتند از؟

 1. تالاب
 2. فرآيند لجن فعال شده
 3. خندق هاي اكسيداسيون
 4. همه اينها

پاسخ: 4

كدام يك از مواد ضدعفوني كننده زير در دسته عوامل فعال سطح قرار مي گيرد؟

 1. فسفات تترا
 2. تيپال
 3. متا فسفات
 4. هيچ كدام از اينها

پاسخ:2

خالص ترين شكل آب موجود در طبيعت است؟

 1. آب باران
 2. آب رودخانه
 3. آب بركه
 4. آب چاه

پاسخ 1

از كالگون براي حذف استفاده مي شود؟

 1. كربنات سديم
 2. سختي دائمي آب
 3. كربنات پتاسيم
 4. هيچ كدام از اينها

پاسخ: 2

آب مورد استفاده در صنايع لبني نبايد بيش از حد باشد؟

 1. 5 موجود زنده پروتئوليتيك و / يا ليپوليتيك در ميلي ليتر
 2. 10 موجود زنده پروتئوليتيك و / يا ليپوليتيك در ميلي ليتر
 3. 15 موجود زنده پروتئوليتيك و / يا ليپوليتيك در ميلي ليتر
 4. 20 موجود زنده پروتئوليتيك و / يا ليپوليتيك در ميلي ليتر

پاسخ 1

فرآيند لجن فعال شامل برگرداندن بخشي از صاف كننده است؟

 1. آب پساب وارد شده به راكتور
 2. آب نفوذي از راكتور خارج مي شود
 3. آب نفوذي كه وارد راكتور مي شود
 4. پساب خروجي از راكتور

پاسخ: 3

سختي دائمي آب ممكن است با افزودن آب برطرف شود؟

 1. اهك
 2. خاكستر سودا
 3. محلول پتاسيم
 4. سديم بيكربنات

پاسخ: 2

سختي موقتي و دائمي آب را مي توان در آب جوش با حذف كرد؟

 1. كلسيم هيدروكسيد
 2. كربنات سديم
 3. اكسيد كلسيم
 4. كربنات كلسيم

پاسخ: 2

 

ممكن است مردابها به اين صورت مشخص شوند؟

 1. بي هوازي
 2. عرفاني
 3. هوادهي
 4. همه اينها

پاسخ: 4

سختي موقتي آب ممكن است با افزودن از بين برود؟

 1. كلسيم هيدروكسيد
 2. كربنات كلسيم
 3. كلريد كلسيم
 4. سديم بيكربنات

پاسخ 1

 

حداكثر حد مطلوب (BIS جيوه در آب آشاميدني است؟

 1. 05 ميلي گرم در ليتر
 2. 9 ميلي گرم در ليتر
 3. 1/0 ميلي گرم در ليتر
  • ميلي گرم در ليتر

پاسخ: 4

كدام يك از مواد زير معمولاً در فيلتر استفاده مي شود؟

 • زغال چوبي
 • شن
 • هر دو (1) و (2)
 • كلريد آلومينيوم

پاسخ: 3

 

فرآيندهاي اكسيداسيون بيولوژيكي كه معمولاً به عنوان تيمار بيولوژيكي ناميده مي شوند ، رايج ترين شكل آن هستند؟

 • درمان اوليه
 • درمان ثانويه
 • درمان سوم
 • همه اينها

پاسخ: 2

حداكثر حد مجاز (BIS) كدورت در آب آشاميدني است؟

 1. 5 NTU
 2. 10 NTU
 3. 15 NTU
 4. 20 NTU

پاسخ: 2

رسوب گذاري يك فرايند فيزيكي است كه در تصفيه فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرد؟

 1. ذراتي را كه چگالي كمتري نسبت به آب دارند حذف كنيد
 2. ذراتي را كه چگال تر از آب هستند حذف كنيد
 3. مواد ناخوشايند را از آب خارج كنيد
 4. هيچ يك از موارد بالا

پاسخ: 2

منبع نهايي آب است؟

 1. رودخانه‌ها و درياچه‌ها
 2. شبنم و جنگل
 3. باران و برف
 4. زيرزميني و سطحي

پاسخ: 3

كدام يك از روشهاي فيزيكي زير در زمان مدرن براي تصفيه آب آشاميدني به عنوان ميكروب كش استفاده مي شود؟

 1. كلرزني
 2. درمان با مگنات پتاسيم
 3. اشعه ماورا بنفش
 4. درمان با پودر سفيد كننده

پاسخ: 3

ضد عفوني كننده مخصوص ميناي شيشه اي استفاده مي شود؟

 1. مواد قليايي قوي
 2. اسيدهاي قوي
 3. قليايي ضعيف با سيليكات سديم
 4. هيچ كدام از اينها

پاسخ: 3

روشهاي متداول مورد استفاده براي گندزدايي در تصفيه خانه هاي فاضلاب عبارتند از؟

 1. كلرزني
 2. نور فرابنفش
 3. هر دو (الف) و (ب)
 4. حلال فنلي

پاسخ: 3

از بازدارنده ها به همراه ضدعفوني كننده استفاده مي شود؟

 1. عمل خود را ثابت كنند
 2. براي جلوگيري از خوردگي
 3. هر دو (الف) و (ب)
 4. هيچ كدام از اينها

پاسخ: 2


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۲:۰۴:۱۴ ] [ مسلم شريفي ] [ نظرات (0) ]

اجزاي دستگاه تصفيه آب صنعتي RO يا اسمزمعكوس و مكانيزم سيستم

قبل از شروع به جستجوي جهت انتخاب سيستم‌هاي تصفيه آب صنعتي، شما ياد خواهيد گرفت كه آب شيرين كن اسمزمعكوس چگونه كار مي‌كند، اصطلاحاتي كه در تحقيقات خود با آن آشنا خواهيد شد و ويژگي‌هايي مهم آنها را خواهيد شناخت است.

 جهت نرم كردن آب، با عبورآب از فيلترهاي سختي گير رزيني آب خام يا همان آب خوراك را نرم كرده سپس آب نرم را وارد دستگاه آب شيرين كن ROمي‌شود زيرا كه آب پس از عبور از فيلتر رزيني جهت نرم شدن مقداري با افزايش TDS رو به رو مي‌شود. 85 درصد خانه‌هاي آمريكايي داراي آب سخت هستند و نصب دستگاه تصفيه آب سبب بهبود آب در تمام مناطق مورد استفاده مي‌شود و از تماس سيستم‌هاي اسمزمعكوس با آب سخت محافظت مي‌كند.

هنگام يادگيري در مورد سيستم‌هاي تصفيه آب صنعتي، اصطلاحات زيادي وجود دارد كه توليد كنندگان از آنها استفاده مي‌كنند و ممكن هست براي شما جديد باشد. در اينجا برخي اصطلاحات رايج و معاني آنها آورده شده است.

اسمز چيست؟

اسمزمعكوس راحت‌ترين و موثرترين روش تصفيه آب است. كه اغلب به عنوان RO شناخته مي‌شود، يك روش پيشرفته تصفيه آب است. اسمزمعكوس[reverse osmosis] نوعي تصفيه يا فيلتراسيون خاص هست كه آب خوراك از غشاي نازك و نيمه تراوا با منافذي به اندازه كافي كوچك جهت عبور از آب خالص و ممانعت ذرات بزرگتر مانند نمك‌هاي محلول [يون‌ها] و ساير ناخالصي‌ها استفاده مي‌كند.به زبان ساده لايه اي كه داراي روزنه‌هاي كوچكي هست اين لايه‌ها به قدري ريز و كوچك هستنند كه اجازه عبور آب خالص را از خود مي‌دهند اما مانع از عبور ذرات نمك و ساير ناخالصي‌ها مي‌شوند.كه  شركت آب پاكسازان بزرگترين طراح، سازنده و مجري سيستم‌هاي آب تصفيه كن‌هاي صنعتي در جنوب كشور،از RO جهت توليد آب با خلوص بالا جهت سيستم‌هاي آب آشاميدني، ديگهاي بخار صنعتي، داروها، شيرين سازي آب دريا، فرآوري مواد غذايي و نوشيدني، مواد آرايشي و ساير موارد استفاده مي‌شود. اين يك فناوري هست كه بيش از يك قرن شناخته شده است.

 

انواع سيستم‌هاي اسمزمعكوس

به عنوان يك طرح اساسي، تمام واحدهاي اسمزمعكوس با عبور آب از غشاي نازك و نيمه تراوا جهت حذف ناخالصي‌هاي معلق و محلول و آلودگي‌ها، آب را تصفيه مي‌كنند. انواع مختلف سيستم‌ها و مشخصات اسمزمعكوس با توجه به كاربرد مورد نظر مورد نياز است. عوامل موثر بر عملكرد سيستم فيلتر ممبرين يا همان اسمزمعكوس شامل جريان، تعداد مراحل، انواع غشاها و فشار پمپ هستند.

يك سيستم اسمزمعكوس آب‌پاكسازان استاندارد داراي سه نوع فيلتر است:

فيلتر شني جهت كاهش ذرات بزرگ مانند آلودگي و زنگ زدگي در آب كار مي‌كند.

فيلتر كربني علاوه بر ساير آلاينده‌هاي كوچكتر، VOC‌ها و كلر موجود در آب را نيز كاملا حذف مي‌دهد.

اب وارد فيلتر كارتريج شده و ذرات ريز تر معلق را حذف مي‌كند.

غشاي RO نيمه نفوذ پذير تقريباً تمام ناخالصي‌هاي باقيمانده را از بين مي‌برد. سيستم‌هاي داراي مراحل بيشتر داراي فيلترهاي كربن اضافي يا غشاهاي ديگر هستند. به عنوان يك قانون كلي، مراحل بيشتر منجر به تصفيه و تصفيه آب بيشتر مي‌شود.

فشار پمپ

جهت برنامه‌هايي كه به سيستم فيلتراسيون RO بسيار متمركز نياز دارند، فشار پمپ بيشتري لازم است. جهت آب با تي‌دي‌اس كمتر، فشار پمپ كمتري لازم هست زيرا به راحتي از غشا عبور مي‌كند.

عوامل موثر در انتخاب اسمزمعكوس

از سيستم‌هاي تصفيه آب اسمزمعكوس آب‌پاكسازان مي‌توان جهت تصفيه آب جهت كاربردهاي مختلف تجاري و صنعتي استفاده كرد. انتخاب مدل سيستم اسمزمعكوس مورد نياز جهت كاربرد شما به شرايطي مانند: 1- كيفيت آب خوراك 2- تي‌دي‌اس نياز آب محصول تحت تصفيه 3- مقدار آب مورد نياز محصول

 بستگي دارد.

كاربردهاي اسمزمعكوس در صنعتي چيست؟

سيستم‌هاي RO صنعتي جهت صنايعي مختلفي نياز به تصفيه آب دارند، نظير:

 • داروشناسي
 • ميكروالكترونيك
 • هيدروپونيك
 • سلطنتي
 • نيروگاه‌ها و ديگهاي بخار آب را تغذيه مي‌كنند
 • دام و طيور
 • كشاورزي و گلخانه‌ها
 • شركت‌هاي آب معدني و آب ميوه فروشي‌ها
 • مغازه‌هاي اب فروشي
 • ادارات برق جهت شستشو مقره‌هاي برق
 • ازآمايشگاه‌ها و بيمارستان‌ها
 • توليد لبنيات

 

صنايع متعددي جهت اطمينان از آلودگي محصولاتشان به آلاينده‌هاي ناخواسته به خالص‌ترين آب نياز دارند. آب خالص RO همچنين راهي جهت محافظت از تجهيزات ديگر در برابر صدماتي هست كه ممكن هست در اثر تجمع آلاينده‌هاي آب در طول زمان ايجاد شود.نظير رسوب در ديگ‌هاي بخار.

سيستم‌هاي اسمزمعكوس همچنين در بسياري از مكان‌هاي تجاري مانند آب آشاميدني خالص،و آب آزمايش استفاده مي‌شود:

 • مهمان نوازي
 • امكانات پزشكي مانند بيمارستان‌ها
 • توليد مواد غذايي و نوشيدني
 • مجتمع‌هاي مسكوني و ساختمان‌هاي مسكوني
 • آبكاري فلز
 • رستورانها و كافي‌ها

سيستم‌هاي تصفيه آب با مكانيزم اسمزمعكوس

از فناوري اسمزمعكوس در بسياري از كاربردهاي نمك زدايي، فرآيند كاهش رسانايي TDS و تأمين آب با خلوص بالا استفاده مي‌شود. اسمزمعكوس مي‌تواند در ساختمان‌هاي مسكوني، تجاري يا صنعتي مورد استفاده قرار گيرد.

عمل تصفيه آب با اسمزمعكوس با استفاده از فشاري كه توسط پمپ به آب وارد مي‌شود، حاصل مي‌شود و باعث مي‌شود وارد غشايي نيمه تراوا شود كه ناخالصي‌هاي محلول مانند كلر، نمك يا ذرات بزرگ را از بين مي‌برد. سيستم‌هاي تصفيه آب RO مي‌توانند فلزات سنگين مانند آرسنيك، سرب و فلورايد را از بين ببرند. اين ذرات و آلودگي‌ها پس از حذف، با فاضلاب پاك شده و ذخيره نمي‌شوند. اين نوع سيستم گزينه اي با كاربرد آسان و نگهداري آسان جهت دستيابي به فيلتراسيون آب را فراهم مي‌كند.

بهترين سيستم فيلتر اسمزمعكوس

اسمزمعكوس چيست؟

اسمزمعكوس كه به آن [RO] نيز گفته مي‌شود روشي جهت از بين بردن ناخالصي‌هاي آب با ايجاد فشار و هدايت آن به سمت فيلتر ممبرين است. اين نقطه مقابل اسمز هست و يكي از مهمترين فرايندهاي طبيعت است. در سيستم اسمز، آب با خلوص بالاتر به طور طبيعي به طرف آب با خالص كمتري حركت كرده و تبديل به  آب با خالص كمتري مي‌شود. فيلترهاي ممبران دستگاه RO آب پاكسازان همين روند را جهت تصفيه آب در سيستم تصفيه آب اسمزمعكوس انجام مي‌دهند.

 

سيستم‌هاي تصفيه آب صنعتيRO  چه چيزي را حذف مي‌كنند؟

فقط فيلترهاي ممبران مي‌توانند تمام آلاينده‌هاي مضر زير را از بين ببرند يا به شدت كاهش دهند:

 آلومينيوم، آمونيوم، آرسنيك 5، باكتريها، بريم، كادميوم، كلسيم، كرومات، Chrom، مس، فلورايد، اهن، منيزيم، منگنز، نيترات، نيتريت، حشره كش‌ها،

فسفات، پتاسيم، پروتوزوآ مانند كريپتوسپوريديوم و ژيارديا، راديوم، رادون، سلنيوم، نقره اي، سوديم، استرانسيم، سولفات، سولفيت، ويروس‌ها، فلز روي

 ... و خيلي بيشتر!

اگر صرفه جويي در مصرف آب جهت شما مهم هست، اين كارآمدترين گزينه آب شيرين كن صنعتي RO است. در بين تمام روش‌هاي تصفيه اب موجود در دنيا روش اسمزمعكوس از جهت هزينه ساخت و نگهداري، مصرف انرژي و آب مقرون به صرفه ترين روش موجود مخصوصا در ابعاد صنعتي و ظرفيت‌هاي بزرگ بشمار مي‌آيد.

اين سيستم همچنين يكي از جمع و جورترين سيستم‌هاي در بين روش‌هاي آب شيرن كن هست كه مي‌توانيد در زير كانتينر به صورت تصفيه آب قابل حمل قرار دهيد و جابه جايي آن آسان است.

ممبران RO

ممبران RO يا به عبارتي ديگر ممبرينRO  [كه به عنوان فيلتر تصفيه آب اسمزمعكوس نيز شناخته مي‌شود] فيلتر بسيار خوبي هست كه هرذره بزرگتر از 0.001 ميكرون را فيلتر مي‌كند و از عبور آب از خود جلوگيري مي‌كند. اين بدان معني هست كه در واقع، تنها چيزي كه مي‌تواند از طريق يك غشا نفوذ پذير عبور كند، آب خالص است.

فيلترهاي ممبرين تا 99٪ مواد جامد محلول را از آب تصفيه و خارج مي‌كنند. با توجه به روزنه‌هاي ريز اين غشاي اسمزمعكوس، قابل حس هست كه فشار آب در سرعت عبور و عمل تصفيه آب تأثير چشم گيري مي‌گذارد.

گندزدايي آب

درموارد خاص كه آب داراي ميكروب‌هاي خاصي است ويا حامل ويروس است جهت شرب آب توليد دستگاه آب پاكسازان را به چند مدل گندزدايي و پاكسازي مي‌كنند، استفاده از كلر توسط پكيج تزريق كلر به آب توليد يا عبور آب از محفظه‌ي لامپ يووي و يا تزريق ازون به آب محصول از جمله روش اي گندزدايي آب بشمار مي‌آيند كه پس از گذشت مدت زمان لازم در انتها به در يك مخزن ذخيره سازي تحويل داده مي‌شود، آن آب جهت مصارف شرب هيج گونه مشكلي ندارند. هدف از اشعه ماورا بنفش از بين بردن 9/99 درصد كل ميكروارگانيسم‌هاي موجود در آب از جمله باكتري‌ها و ويروس‌ها است. فيلتر RO اغلب قبل از رسيدن به فيلتر UV اكثر ميكروارگانيسم‌ها را مسدود مي‌كند، اما شما مي‌خواهيد مطمئن شويد كه آب خوبي داريد يا منبع آب مشكوكي داريد. آب شهري اغلب جهت از بين بردن ميكروارگانيسم‌ها تصفيه مي‌شود، اگرچه هنوز مي‌توان لوله‌هاي قديمي يا كثيف را وارد كرد. آب چاه و ساير منابع طبيعي مي‌توانند حاوي مقادير بسيار بالاتري از ميكروارگانيسم‌ها باشند و در صورت آلودگي آب، فيلتر UV توصيه مي‌شود. آزمايش آب بهترين راه جهت اطمينان هست و مي‌توانيد بعد از نصب به هر سيستم روشنايي نور ماورا بنفش اضافه كنيد.

آب سخت

فيلترهاي ممبران آب شيرين كن مواد معدني را از آب خالص پاك مي‌كنند، اما اگر آب داراي سختي باشد جايگزين نرم كننده آب  نمي‌شوند.

دستگاه‌هاي آب تصفيه كن شركت آب پاكسازان به صورت خاص مواد معدني كلسيم و منيزيم [سخت موجود درآب] را از آب حذف و آب را نرم مي‌كنند. آب سخت جهت سلامتي مضر نيست اما مي‌تواند رسوبات و مشكلات زيادي را جهت لوازم خانگي، لوله كشي و در مصارف صنعتي مخصوصا ديگ‌هاي بخار ايجاد كند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ خرداد ۱۴۰۰ ] [ ۰۲:۳۷:۳۸ ] [ مسلم شريفي ] [ نظرات (0) ]

بهترين شركت سازنده دستگاه تصفيه آب صنعتي و فيلتر شني كدام است ؟

سايت آريا وب نيوز براي خريد دستگاه تصفيه آب صنعتي RO بايد اين چهار مرحله را انجام دهيم. در مرحله اول مقدار آب مورد نياز جهت تصفيه را در روز مشخص كنيم. مرحله دوم تهيه آناليز آب ورودي به دستگاه مرحله سوم مشخص كردن آناليز آب خروجي از دستگاه و مرحله چهارم مشخص كردن متريال و اجناس ساخت دستگاه و كاربرد دستگاه تصفيه آب صنعتي، براي مواقعي كه مي‌خواهيم آب با مقدار بيش از ۲ هزار ليتر توليد كنيم به صرفه ترين، بهترين، دقيق ترين و كم هزينه ترين راه دستگاه تصفيه آب صنعتي مي‌باشد، هزينه نگهداري دستگاه تصفيه آب صنعتي، جمع كلي هزينه نگهداري يك دستگاه تصفيه آب صنعتي مجموع هزينه‌هاي برق مصرفي، آب مواد شيميايي و فيلتر‌هاي آن است كه بسته به ظرفيت دستگاه متغير مي‌باشد.

صنعت دستگاه تصفيه اب صنعتي ro

استفاده آب در صنعت بيشترين استفاده جامع بشري از آب است. آب توليدي از دستگاه تصفيه آب صنعتي يا RO بسيار نزديك به آب مقطر و TDS پاييني دارد همچنين مشكل بالا بودن كدورت و TSS و NTU در اين سيستم مرتع شده است و عملا رسوب گذاري ديگر اتفاق نمي‌افتد البته براي آناليز آب ورودي به سيستم از اهميت بالايي بر خوردار است به همين منظور سيستم‌هاي دبل RO(RO.RO يا double RO)و يا رزين‌هاي تبادل يوني نيز براي تكميل پروسه استفاده مي‌شود. يكي از استفاده‌هاي آب در صنعت تامين آب مناسب براي ورودي به بويلر، ديگ‌هاي بخار، كولينگ تاور، برج خنك كننده، نازل‌هاي مه پاش و غيره مي‌باشد.

تصفيه‌آب‌صنعتي پزشكي، دارو سازي و آزمايشگاهي

آب مناسب در پزشكي اهميت بالايي دارد و دليل آن بسيار واضح و مشخص است. ورود اب نا مناسب به دستگاه و ادوات پزشكي باعث رسوب گذاري در سيستم و خرابي‌هاي جدي مي‌شود. همچنين آب خالص و عاري از املاح در دياليز بيماران دياليزي است كه آب در آن اهميت بالايي دارد. طراحي سيستم‌هاي RO در موارد پزشكي و آزمايشگاهي دقت بالا و علم طراحي مي‌خواهد مثلا در اين سيستم‌ها استفاده از مواد ضد رسوب جايز نيست كه در آينده به صورت مفصل به آن مي‌پردازيم.

بهترين شركت سازنده دستگاه تصفيه آب صنعتي و فيلتر شني

دستگاه تصفيه آب صنعتي اقساطي

جهت خريد اقساطي تصفيه آب صنعتي و فيلتر شني از شركت تصفيه آب پاكسازان با ثبت سفارش و پرداخت ۵۰ درصد مبلغ كل قرارداد به عنوان پيش پرداخت و سپس پرداخت ۲۰ درصد مبلغ كل قرارداد قبل از بارگيري همراه داشتن چك صيادي جديد از الزامات شرايط اقساطي مي باشد.

چك صياد چيست ؟

طبق اعلام بانك مركزي از ابتداي شهريور امسال دسته‌چك تمامي بانك‌ها بايد از طريق سامانه صياد (صدور يكپارچه دسته‌چك) براي متقاضيان صادر شود كه به آن اصطلاحا چك صياد مي‌گويند. در شيوه جديد، دسته‌چك‌هاي تمامي بانك‌ها كاملاً يك‌شكل و يك‌رنگ صادر مي‌شوند كه باهدف يكپارچه‌سازي و استانداردسازي طراحي‌شده و هويت اوراق بهادار را پيدا خواهد كرد. طبق روال جديد، ديگر شعب بانكي مرجع صدور دسته‌چك نيستند و متقاضي دسته‌چك از طريق سامانه بانك مركزي اعتبارسنجي شده و دسته‌چك برايش صادر مي‌شود.

دستگاه تصفيه آب صنعتي RO اقساطي

شرايط اقساط خريد تصفيه اب صنعتي

 • پرداخت ۵۰ درصد مبلغ كل قرارداد به عنوان پيش پرداخت
 • پرداخت ۲۰ درصد مبلغ كل قرارداد قبل از بارگيري

در حوزه تصفيه آب حتما براي شما جالب است كه بدانيد و آگاه باشيد كه مهم ترين ويژگي هايي كه يك فروشگاه تصفيه آب معتبر برايساخت و طراحي تصفيه آب صنعتي بايد داشته باشد چيست؟

 • توجه به سطح كيفي ايده آل آب خروجي و ميزان مصرف آب
 • بررسي دقيق آناليز آب ورودي سيستم
 • تعيين ميزان دقيق هزينه هاي راه اندازه و نگهداري سيستم دستگاه RO صنعتي
 • پيش بيني حدودي هزينه هاي راه اندازي دستگاه RO
 • انتخاب مناسب ترين سيستم پيش تصفيه آب صنعتي
 • شبيه سازي دقيق سيستم با نرم افزارهاي مرتبط توسط شركت آب پاكسازان

مهم ترين پارامترهايي كه فروشگاه تصفيه آب معتبر براي طراحي دستگاه هاي تصفيه آب صنعتي RO بايد داشته باشد، موارد زير هستند.

 1. خدمات بعد از فروش دستگاه تصفيه آب صنعتي
 2. سرويس دهي دستگاه تصفيه آب صنعتي
 3. خدمات دستگاه تصفيه آب صنعتي

اهميت دريافت مشاوره تخصصي رايگان در زمينه خريد دستگاه هاي تصفيه آب صنعتي RO با روش اسمز معكوس  Reverse osmosis

دستگاه RO تصفيه آب صنعتي آب پاكسازان

تصفيه آب صنعتي چيست ؟ يا آب شيرين كن صنعتي كه اغلب به عنوان RO شناخته مي‌شود، يك روش بسيار پيشرفته براي توليد آب تصفيه شده مي‌باشد. اين تكنولوژي ابتدا در نيروي دريايي آمريكا براي توليد آب شرب، از آب دريا استفاده شده است. امروزه از فرآيند اسمز معكوس RO در تصفيه آب استفاده مي شود.

دستگاه RO تصفيه آب صنعتي

ساخت دستگاه تصفيه آب صنعتي

ساخت تصفيه آب صنعتي استفاده از روش فوق الذكر با توليد غشاهاي جديد(فيلتر ممبرين يا ممبران)membrane كه مي‌توانستند در محدوده وسيعي از PH و دما‌هاي مختلف عمل كنند و نسبت به بسياري از مواد شيميايي ROاز جمله آنتي اسكالانت، بيولوژيكي موجود در آب مقاومت داشته باشند توسعه چشم گيري يافته است. روش RO نسبت به بسياري از فرآيندهاي جداسازي ديگر، همانند تقطير، استخراج، تعويض يوني و جذب داراي مزاياي فراواني مي‌باشد. در اين روش به هيچ گونه تغييرات فازي شديد انرژي و يا استفاده از محلول‌هاي گران قيمت جاذب نيازي نيست. كه توجه به اين نكته بسيار حائز اهميت است. طراحي و عملكرد اين روش در مقايسه با بسياري از روشهاي قديمي‌جداسازي راحت تر مي‌باشد. در صنايعي كه نياز به توليد آب تصفيه شده دارند.

 1.     مصرف پايين انرژي(نسبت به روشهاي تقطيري)
 2. هزينه نگهداري دستگاه ro پايين
 3.   حجم و سايز كوچك سيستم
 4. راهبري آسان
 5.     نصب و راه اندازي در كوتاهترين زمان
 6.     مصرف پايين مواد شيميايي در مقايسه با روش تعويض يوني

در سيستمهاي RO نسبت به سيستم‌هاي گرمايي مصرف انرژي پايين مي‌باشد و بسياري از مشكلات همانند خوردگي كه در سيستم‌هاي گرمايي به دليل عملكرد در دما‌هاي بالا وجود دارد، در اين سيستم ديده نمي‌شود، از نقطه نظر آلودگي نيز روش اسمز معكوس به روش تبادل يوني ارجحيت و برتري دارد، زيرا هيچگونه نا خالصي به جز آنجه قبلاً در آب وجود داشته است، به محيط زيست اضافه نمي‌كند.

برخلاف سيستمهاي تقطيري و تعويض يوني به دليل آنكه قسمت اصلي تصفيه ي آب در سيستمهاي RO توسط غشا‌ها(ممبرين)انجام مي‌شود، در صورتي كه اشكالي در سيستم به دليل خرابي يكي از آنها اتفاق افتاد، نيازي به متوقف كردن كامل سيستم نيست، غشاء خراب را مي‌توان به سادگي از سيستم خارج، شستشو(CIP)، تعويض يا تغيير داد. در مقايسه با سيستمهاي تعويض يوني، هزينه يك سيستم RO، نسبت به تغييرات نا خالصي‌هاي آب وابستگي كمي‌دارد، بنابراين در صورت تغيير خلوص آب ورودي تغييرات زيادي در هزينه‌هاي تمام شده آب نهايي داده نمي‌شود.

پمپ فشار قوي تصفيه آب صنعتي ro

اجزاي دستگاه تصفيه اب صنعتي

اجزاي تصفيه اب صنعتي Ro يون‌هاي موجود در آب خام ورودي توسط ممبران‌ها حذف مي‌گردند و TDSآب استحصالي در محدوده دلخواه قابل تنظيم مي‌باشد. حال به منظور تنظيم PH آب توليدي در بازه مورد نظر مي‌توان پكيج تصفيه آب صنعتي تزريق سود در نظر گرفته شود. آب توليدي اين سيستم وارد يك مخزن ذخيره مي‌شود و توسط پمپ‌هاي انتقال در نظر گرفته شده به محل مصرف مي‌رود. شايان ذكر است از مزاياي دستگاه تصفيه آب صنعتي ro كيفيت بسيار بالاي آب توليدي از لحاظ كدورت، سختي و عدم وجود ميكرو ارگانيزم‌ها مي‌باشد. كدورت و سختي آب به دست آمده معمولا برابر صفر است. همچنين راهبري اين مجموعه بسيار آسان وكم هزينه است و براي همين مقاله دستگاه تصفيه آب صنعتي چيست بسيار محبوب است. ممبران‌ها از جنس پلي آميد و از نوع SPIRAL WOUNDED مي‌باشند.  سطح اين ممبران‌ها در برابر عبور املاح محلول نفوذ ناپذير و در برابر عبور آب نفوذ پذير مي‌باشد. آب با ورود به ممبران‌ها به دو فاز آب نفوذ كرده يا آب تصفيه شده(PERMEATE)و آب تغليظ شده يا پساب(CONCENTRATE)تقسيم مي‌شود.

كارخانه‌هاي توليد آب جهت شرب تصفيه اب صنعتي

شركت تصفيه آب سالم و گوارا و همچنين عاري از ويروس و ميكروب، يكي از اصلي ترين نياز‌هاي بشري مي‌باشد. پزشكان بر اين باور هستند كه بيش از ۸۰ درصد بيماري و امراض در آدم به آب بر مي‌گردد با اين حال افراد زيادي در جهان از نعمت آب سالم و گوارا محروم هستند. شركت‌هاي زيادي در دنيا و ايران با استفاده از دستگاه تصفيه آب صنعتي به توليد آب شرب بهداشتي مي‌پردازند در يك خط توليد آب معدني مقاله دستگاه تصفيه آب صنعتي چيست مقاله تصفيه آب صنعتي چيست به عنوان قلب كارخانه توليد آب شرب را بر عهده دارد و پس از آن آب عمليات پر كردن، در بندي، ليبل زني، بسته بندي و توزيع را سپري مي‌كند.

صنعت دام و طيور تصفيه اب صنعتي ro

با افزايش جمعيت و نياز بيشتر به مواد غذايي توليد گوشت از مرغ و دام‌ها در ابعاد و اندازه زياد اهميت زيادي دارد لذا پرورش دهندگاه مرغ در وسعت‌هاي كوچك و بزرگ، محل پرورشگاه‌هاي خود در مكان‌هايي مناسب با آب و هوايي خوب و عاري از آلودگي احداث مي‌كنند. در پروش دام و طيور به روش‌هاي صنعتي كلييه پارامتر‌هاي حياتي و اساسي كه دام و طيور به عنوان موجود زنده به آن‌ها نياز دارند تا بهترين تبديل ضريب گوشتي را داشته باشند و اب نقش اساسي را در اين پروش ايفا مي‌كند كه مرغداران و دامداران با استفاده از دستگاه تصفيه آب صنعتي آب مناسب مرغ و دام را تامين مي‌كنند.

صنعت كشاورزي دستگاه تصفيه اب صنعتي

كشور ما ايران جزء كشور‌هاي خشك و كم آب محسوب مي‌شود و معمولا در مناطقي كه مناسب كشاورزي هستند يا آب پيدا نمي‌شود يا كيفيت مطلوب را ندارد و وقتي صحبت بر سر كيفيت آب مي‌شود منظور از آن استفاده آب مناسب در كشاورزي و مطلوب بودن جهت آبياري مي‌باشد. در بررسي و طبقه بندي آب، مطابق با طبقه بندي FAO آب مناسب با EC يا همان هدايت الكتريكي و يا TDS مناسب به دست مي‌آيد.

معمولا از دستگاه‌هاي تصفيه آب صنعتي در گلخانه براي رشد بهتر و بهره وري بيشتر استفاده مي‌شود. با وجود مناسب بودن وضعيت هوا در جاي جاي ايران ما آب معمولا كيفيت مطلوب را ندارد اين موضوع به خاطر حفر چاه‌هاي عميق و يا استفاده از آب‌هاي سطحي براي آبياري است. اين موضوع تقريبا در تمام كشور محسوس است به خصوص در استان‌هاي فارس، سيستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و…

خريد دستگاه تصفيه آب صنعتي طرح اين سوال كه چگونه يك دستگاه تصفيه آب بخريم؟ نياز به بحث و توضيحات كامل و گسترده اي دارد كه در پست نمي‌گنجد. به صورت كلي هنگام خريد يك دستگاه تصفيه آب صنعتي بايد حداقل ۲ سوال از خود بپرسيم

 •     چه مقدار آب در شبانه روز نياز داريم؟
 • آناليز آبي كه قرار است عمل تصفيه روي آن صورت بگيرد، چيست؟

با جواب دادن به دو سوال بالا نوع و مدل دستگاه مشخص مي‌گردد. حال مي‌توان با مشاوره گرفتن از كارشناسان شركت آب پاكسازان بسته به بودجه، فضا كار، شرايط آب و هوا و نوع كاربري دستگاه مشخصات فني دستگاه خود را بسته و خريد را انجام نماييد.

 

طرز كار دستگاه تصفيه آب صنعتي

طرز كار دستگاه تصفيه آب صنعتي تشريح فرايند كار دستگاه تصفيه آب صنعتي در صورتي كه يك غشاء نيمه تراوا(منظور از غشاء نيمه تراوا يعني غشايي كه آب به راحتي از آن عبور نمايد، در حالي كه عبور املاح و نمك‌هاي آب نظير MgSo4، CaSo4، CaCl2، NaCl و غيره امكان پذير نباشد. بين دو محلول با غلظت‌هاي متفاوت قرار گيرد، مقداري از حلال از يك طرف محلول رقيق به سمت ديگر غشاء مي‌رود. اين پديده كه به نام اسمز معروف است، تا زماني ادامه پيدا مي‌كند كه سيستم به حالت تعادل برسد. در حالت تعادل بين دو طرف غشاء اختلاف فشاري متناسب با غلظت مواد حل شده در محلول وجود دارد كه به آن فشار اسمزي دستگاه تصفيه آب صنعتي مي‌گويند.

قطعات دستگاه تصفيه اب ro

قطعات دستگاه تصفيه اب ro ابتدا جهت حذف آلودگي ميكروبي و جلوگيري از ايجاد فولينگ بيولوژيك برروي ممبران‌ها، تزريق هيپوكلريت در پيش تصفيه انجام مي‌شود. لازم است قبل از ورود آب به ممبران‌ها، مواد معلق ريز موجود در آب گرفته شوند. جهت حذف كدورت و ذرات معلق، آب ابتدا از بخش پيش تصفيه(فيلتر‌هاي شني و كربني)عبور مي‌نمايد، آب از طريق بوستر پمپ با فشار حداقل ۴ بار وارد فيلتر شني و كربني شده و كدورت و مواد معلق، بو، رنگ، طعم و كلر آن كاهش مي‌يابد. سپس جهت جلوگيري از ورود كلر به ممبران‌ها، بي سولفيت سديم قبل از فيلتر كربن تزريق و با سيستم ORP كنترل مي‌گردد. در راستاي حفاظت بيشتر ممبران‌ها در برابر رسوب گرفتگي ماده شيميايي ضد رسوب(آنتي اسكالانت)و اسيد در پيش تصفيه مي‌توان تزريق مي‌گردد. سپس جهت حذف بيشتر ذرات تا قطر ۵ ميكرون، آب از فيلترهاي كارتريجي ۵ ميكرون و يا حتي ۱ ميكرون عبور مي‌نمايد و خروجي از اين سيستم وارد پمپ فشار قوي مي‌شود. به طور كلي فشار كار پمپ به ميزان املاح محلول آب بستگي دارد و هرچهTDS آب بالاتر باشد، فشار اسمزي بالاتر بوده و در نتيجه فشار كار پمپ جهت غلبه بر فشار اسمزي و جداسازي املاح محلول از آب بيشتر خواهد بود. پمپ فشار قوي آب را با فشار بالا داخل ممبران‌ها مي‌كند.

فيلتر شني تصفيه آب پاكسازان

فيلتر شني تصفيه آب پاكسازان تصفيه آب خالص بي رنگ، بدون طعم و مزه و حتي بدون بو مي‌باشد كه حلالي بسيار عالي است كه مي‌تواند بسياري از مواد معدني موجود در مسير خود را در درون خود حل كند. به همين دليل است كه چيزي بعنوان آب خالص(pure water)در طبيعت وجود ندارد، بلكه آب هميشه حاوي ناخالصي هاي شيمياي و بيولوژيكي است. سرويس فيلتر شني شامل دو مرحله‌ي بكواش و فست راين است، كه در عمل بكواش فيلتر از پايين به سمت بالا و در فست راين فيلتر از بالا به سمت پايين توسط آب شسته مي‌شوند كه هر دو مرحله با تغيير حالت شيرهاي موجود در فيلتر شني صورت مي‌گيرد.
تصفيه نهايي فاضلاب پيش تصفيه سيستم‌هاي RO يا همان دستگاه‌هاي تصفيه آب صنعتي
فيلتراسيون آب استخر‌هاي پرورش ماهي گرفتن فلاگهاي تصفيه شيميايي
فيلتراسيون آب استخر‌ها آماده سازي آب ورودي به برج هاي خنك كننده
فيلتراسيون آب ورودي جكوزي‌ها زلال سازي و شفاف سازي آب رودخانه‌ها
فيلتراسيون آب هاي خاكستري(grey water) فيلتراسيون آب هاي سطحي(surface water)
توليد آب معدني در كارخانه هاي توليد آب حذف رنگ، بو، طعم، مزه
حذف آهن تصفيه آب شهر
صافي شني يا همان فيلتر شني(Sand filter) يكي از رايج ترين روش هاي فيلتراسيون و تصفيه اب به شمار مي‌رود كه سرعت بالا در امر فيلتراسيون، فضاي كم، هزينه نگهداري پايين و… از مزاياي اين روش مي‌باشد. فيلتر شني جهت فيلتر كردن و زلال سازي آب به روش فيزيكي براي حذف املاح معلق يا مخلوط در آب مي‌باشد. شما ميتوانيد براي مشاوره رايگان و تصميم قاطعانه براي خريد بهترين فيلتر شني با شماره تماس شركت تصفيه آب پاكسازان واحد استان خوزستان ۰۶۱۳۳۷۳۹۶۶۰ ☎️ تماس گرفته و با اطلاع از ليست قيمت فيلتر شني براي خريد و فروش فيلتر شني دست دوم در سال ۱۴۰۰ بهرمند شويد.

فيلتر شني تصفيه آب پاكسازان

اطلاعات بيشتر :  مزايا و معايب دستگاه تصفيه آب صنعتي با روش اسمز معكوس RO و يا آب شيرين كن يكي از بهترين روش‌هاي تصفيه آب صنعتي است

 

منبع : خبرگزاري مهر


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ] [ ۰۱:۴۶:۵۶ ] [ مسلم شريفي ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر